Contact

Plaats hier uw contactgegevens.
Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN EN RETOURDOCUMENT/HERROEPINSGRECHT FORMULIER

Artikel 1 Definities.
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Order: iedere opdracht aan gebruiker.

Artikel 2 Algemeen.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
4. Gebruiker erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect hiervan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
5. Voor zover deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument, zal de gebruiker geen beroep doen op deze voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke of elektronische vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van schriftelijke of elektronisch aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, schriftelijk of elektronisch, door het invullen van het bestelformulier geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding, tenzij gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod of door gebruiker uitvoering aan een order wordt gegeven.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst.
1. De overeenkomst kant ontbonden worden na wederzijdse schriftelijke of elektronische goedkeuring door gebruiker en consument en door toepassing van artikel 6. lid 7, artikel 7. lid 5 en artikel 10. lid 1(b).
2. De consument heeft het recht binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, tenzij de betreffende producten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retour garantie niet geldt. Na de datum van ontbinding dient de consument de geleverde producten binnen 14 (veertien) dagen retour te sturen. In geval van ontbinding verbindt de consument zich reeds nu het product aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument, met uitzondering van een terecht beroep op de "Niet goed, geld terug", conform artikel 10.
3. Bij ontbinding van de overeenkomst conform artikel 5. lid 1 of lid 2, zal gebruiker binnen 14 (veertien) dagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
4. Voor een beroep door consument op artikel 5. lid 2 en 3, gelden de navolgende voorwaarden:
De afgeleverde producten moet 100% verkoop waardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending;
De retourzending moet uiterlijk de 12e dag na ontvangst van de producten door consument weer in het bezit zijn van gebruiker;
Voor kleding geldt dat het door ons aangebrachte labels niet verbroken c.q. verdwenen mogen zijn;
Voor zover van toepassing geldt dat voor overige producten de blister verzegeling niet verbroken mag zijn.

Artikel 6 Levering.

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering alleen in Nederland.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fases zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeftgesteld.
7. De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling door de consument. Indien de gebruiker een termijn voorlevering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal echter nimmer meer dan 30 dagen bedragen. Bij overschrijding van een termijn dient de gebruiker de consument schriftelijk of elektronisch te informeren. Consument heeft het recht de overeenkomst dan alsnog te ontbinden zonder kosten.
8. Bij ontbinding van de overeenkomst conform artikel 6. lid 7, zal gebruiker binnen 14 (veertien) dagen de betaalde bedragen terugbetalen.


Artikel 7 Garantie.
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland.
3. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode zoals die wordt aangegeven op het aankoopbewijs.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan dseze garanties, zal gebruiker het product binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke of elektronische kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument naar keuze van consument, vervangen, zorg dragen voor herstel of overgaan tot terugbetaling van de koopprijs. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de gebruiker. Bij terugbetaling van de koopprijs zal gebruiker binnen 14 (veertien) dagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
6. De te deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke of elektronische toestemming van gebruiker, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid dan is gebruiker in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
8. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
9. De garantievoorwaarden tasten de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de Wet of de overeenkomst niet aan.

Artikel 8 Monsters en modellen.
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan stemt het product daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als aanduiding. Alle elektronische afbeeldingen gelden als wijze van aanduiding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 Niet goed, geld terug.
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 30 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk of elektronisch aan gebruiker te worden gemeld. Als consument van mening is dat het product niet voldoet aan het bestelde, heeft de consument, tenzij de betreffende producten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retour garantie niet geldt, twee mogelijkheden:
a). Consument kan gebruiker vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

b). Consument kan de overeenkomst met gebruiker ontbinden door dit aan gebruiker schriftelijk of elektronisch te melden.

2. Beroep op artikel 10, lid. 1 is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

De afgeleverde producten moet 100% verkoop waardig zijn, uitgezonderd zichtbare tekorten;

Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht;

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending.

3. Beroep op artikel 10, lid 1 is niet mogelijk voor producten die aan normale slijtage onderhevig zijn.
4. Indien consument gebruiker vraagt om herstel of vervanging van het product, dient consument het product aan gebruiker te retourneren. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product en het aan consument terugsturen van het product komen voor rekening van gebruiker, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product en/of het gebrek aan het product te wijten is aan consument of anderszins voor rekening van consument is. Gebruiker is in dat geval niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen, te vervangen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Gebruiker zal in dat geval het product in dezelfde staat aan consument terugsturen, als die waarin gebruiker het product van consument ontvangen heeft.
5. Als consument de overeenkomst op basis van artikel 10, lid. 1 (b) ontbindt, dienst consument het product onmiddellijk aan gebruiker te retourneren. De retourzending moet uiterlijk de 35e dag na ontvangst van de producten door consument weer in het bezit zijn van gebruiker. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de gebruiker. Gebruiker betaalt binnen 14 (veertien) dagen na ontvangstdatum van de retourzending de aankoopprijs terug.

Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consumenten juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12 Prijsverhoging.
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niet gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij de prijs oorspronkelijk onder voorbehoud is opgegeven of de bevoegdheid tot prijsverhoging voorvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

Artikel 13 Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij het plaatsen van de order.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dit uitsluitend na goedkeuring van gebruiker, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten verstrekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 14 Incassokosten.
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 Vrijwaringen.
1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten.
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen. films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voor vloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiker, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht.
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.
5. Indien is overeengekomen dat levering in fases zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling door de consument. Indien de gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal echter nimmer meer dan 30 dagen bedragen. Bij overschrijding van een termijn dient de gebruiker de consument schriftelijk of elektronisch te informeren. Consument heeft het recht de overeenkomst dan alsnog te ontbinden zonder kosten.
8. Bij ontbinding van de overeenkomst conform artikel 6. lid 7, zal gebruiker binnen 14 (veertien) dagen de betaalde bedragen terugbetalen.
Artikel 7 Garantie.
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland.
3. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode zoals die wordt aangegeven op het aankoopbewijs.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker het product binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke of elektronische kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument naar keuze van consument, vervangen, zorgdragen voor herstel of overgaan tot terugbetaling van de koopprijs. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de gebruiker. Bij terugbetaling van de koopprijs zal gebruiker binnen 14 (veertien) dagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
6. De te deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke of elektronische toestemming van gebruiker, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid dan is gebruiker in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
8. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
9. De garantievoorwaarden tasten de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de Wet of de overeenkomst niet aan.
Artikel 8 Monsters en modellen.
1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan stemt het product daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als aanduiding. Alle elektronische afbeeldingen gelden als wijze van aanduiding.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.
1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 10 Niet goed, geld terug.
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 30 dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk of elektronisch aan gebruiker te worden gemeld. Als consument van mening is dat het product niet voldoet aan het bestelde, heeft de consument, tenzij de betreffende producten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retour garantie niet geldt, twee mogelijkheden:
a). Consument kan gebruiker vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

b). Consument kan de overeenkomst met gebruiker ontbinden door dit aan gebruiker schriftelijk of elektronisch te melden.

2. Beroep op artikel 10, lid. 1 is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

De afgeleverde producten moet 100% verkoop waardig zijn, uitgezonderd zichtbare tekorten;

Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht;

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending.

3. Beroep op artikel 10, lid 1 is niet mogelijk voor producten die aan normale slijtage onderhevig zijn.
4. Indien consument gebruiker vraagt om herstel of vervanging van het product, dient consument het product aan gebruiker te retourneren. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product en het aan consument terugsturen van het product komen voor rekening van gebruiker, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product en/of het gebrek aan het product te wijten is aan consument of anderszins voor rekening van consument is. Gebruiker is in dat geval niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen, te vervangen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Gebruiker zal in dat geval het product in dezelfde staat aan consument terugsturen, als die waarin gebruiker het product van consument ontvangen heeft.
5. Als consument de overeenkomst op basis van artikel 10, lid. 1 (b) ontbindt, dienst consument het product onmiddellijk aan gebruiker te retourneren. De retourzending moet uiterlijk de 35e dag na ontvangst van de producten door consument weer in het bezit zijn van gebruiker. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van gebruiker. Gebruiker betaalt binnen 14 (veertien) dagen na ontvangstdatum van de retourzending de aankoopprijs terug.
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consumenten juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 12 Prijsverhoging.
1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niet gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij de prijs oorspronkelijk onder voorbehoud is opgegeven of de bevoegdheid tot prijsverhoging voorvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
Artikel 13 Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij het plaatsen van de order.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dit uitsluitend na goedkeuring van gebruiker, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten verstrekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Artikel 14 Incassokosten.
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 15 Vrijwaringen.
1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten.
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen. films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiker, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 17 Aansprakelijkheid.
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
Artikel 18 Overmacht.
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geschillen.
1. De rechter in de vestigingSplaats van gebruiker of consument (dit ter keuze van de consument) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Artikel 20 Toepasselijk recht.
1. op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 22 Privacy verklaring : door het klikken van "Ik verklaar kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene voorwaarden" hebt u kennis genomen van de privacy verklaring.

Artikel 23 Herroepingsrecht :

1.U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen; daarna heeft u nog 14 dagen om het pakket te retourneren.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, (www.dailybiker.nl, Suze Groenewegstraat 21 , 2401KE Alphen aan den Rijn info@dailybiker.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
2.Gevolgen van de herroeping . Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Wanneer de goederen als geleverd zijn, mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.". U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U dient zelf de artikelen op uw kosten terug te sturen.

Retourdocument/herroepingsrecht formulier

Aan: www.dailybiker.nl

Suze Groenewegstraat 21
2401 KE Alphen aan den Rijn
info@dailybiker.nl- Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.


- Order/Bestelnummer:


- Besteld op:


- Ontvangen op:


- Naam consument:


- Adres consument:


-Reden ( niet verplicht ):


-Rekeningnummer:


- Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)- Datum:(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 WWW.DAILYBIKER.NL Kvk: 67127401 BTW: NL002373790B19 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel